X

Zapisz się na darmowy newsletter SOCIALPRESS

Dlaczego warto się zapisać
Nasz newsletter subskrybuje już 15 000 osób!

Prawo autorskie w Internecie: Wykorzystanie i modyfikacje chronionych utworów

Prawo autorskie w Internecie: Wykorzystanie i modyfikacje chronionych utworówfot. : shho/cc/sxc

reklama


W odniesieniu do utworów tworzonych na potrzeby ich udostępnienia w sieci internetowej mają zastosowanie te same zasady dotyczące czasu trwania praw autorskich, które obowiązują w przypadku innych utworów.

Czas trwania autorskich praw osobistych jest nielimitowany, gdyż prawa te chronią nieograniczoną w czasie więź twórcy z utworem (art. 16 prawa autorskiego). Jeśli chodzi natomiast o autorskie prawa majątkowe do utworu, to z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, prawa te gasną z upływem lat siedemdziesięciu (art. 36 prawa autorskiego):

1) od śmierci twórcy a do utworów współautorskich – od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych;
2) w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany – od daty pierwszego rozpowszechnienia, chyba że pseudonim nie pozostawia wątpliwości co do tożsamości autora lub jeżeli autor ujawnił swoją tożsamość;
3) w odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują z mocy ustawy innej osobie niż twórca – od daty rozpowszechnienia utworu, a gdy utwór nie został rozpowszechniony – od daty jego ustalenia;
4) w odniesieniu do utworu audiowizualnego – od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego.

Jak korzystać z chronionych utworów?

O ile w określonej sytuacji brak jest podstaw do korzystania z utworu w ramach dozwolonego użytku ustawowego, gdyż nie zostały spełnione jego przesłanki, eksploatacja utworu wymaga zawarcia z uprawnionym stosownej umowy – przenoszącej autorskie prawa majątkowe do utworu lub umowy o korzystanie z utworu (umowy licencyjnej).

Umowa licencyjna jest umową, na mocy której uprawniony do utworu udziela licencjobiorcy zezwolenia na eksploatację utworu w określony sposób. W odróżnieniu od umów przenoszących autorskie prawa majątkowe zawarcie umowy licencyjnej nie skutkuje wyzbyciem się tychże praw przez twórcę, a jedynie udzieleniem upoważnienia do czasowego korzystania z utworu na określonych polach eksploatacji.

Podstawowymi kategoriami umów licencyjnych są:

  • umowa licencyjna wyłączna – przyznająca licencjobiorcy wyłączne prawo do korzystania z utworu w okresie obowiązywania umowy na określonych w umowie polach eksploatacji (w przypadku zawarcia tego typu umowy licencjodawca w tym samym czasie nie może udzielić innym osobom licencji na korzystanie z utworu w tym samym zakresie),
  • umowa licencyjna niewyłączna – przyznająca licencjobiorcy niewyłączne prawo do korzystania z utworu w okresie obowiązywania umowy na określonych polach eksploatacji.

Należy pamiętać, że zawarcie umowy licencyjnej wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ustawodawca nie przewidział tego samego wymogu w odniesieniu do formy umów licencyjnych niewyłącznych, jednak potrzeba zachowania bezpieczeństwa obrotu uzasadnia zachowanie formy pisemnej także w przypadku umów tej kategorii.

Pages: 1 2

Polecamy raport

Raport redakcji SOCIALPRESS

Reklama

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zapisz się na bezpłatny newsletter.

free newsletter templates powered by FreshMail