X

Zapisz się na darmowy newsletter SOCIALPRESS

Dlaczego warto się zapisać
Nasz newsletter subskrybuje już 15 000 osób!

Zasady wykorzystania wizerunku w mediach społecznościowych

Zasady wykorzystania wizerunku w mediach społecznościowychfot.: biewoef/cc/sxc.hu

reklama


Stosownie do art. 23 kodeksu cywilnego wizerunek człowieka stanowi niezbywalne dobro osobiste człowieka i podlega ochronie prawnej. Prawo autorskie przewiduje bardziej szczegółowe warunki rozpowszechniania wizerunku w ujęciu plastycznym, tj. w ramach fotografii, rysunku, obrazu (art. 81 prawa autorskiego). Co do zasady rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W przypadku braku wyraźnego zastrzeżenia, zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
• osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych,
• osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza – co nie obejmuje sytuacji, w której osoba jest np. wykadrowana na fotografii.

Jeśli rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia uprawnionego, jego oświadczenie w tym przedmiocie – czy to zawarte w umowie, czy to stanowiące odrębne oświadczenie – powinno być sformułowane jednoznacznie, w tym winno precyzyjnie określać podmiot, któremu udzielane jest zezwolenie, zakres, cel, miejsce, formę/sposób dozwolonej eksploatacji wizerunku i wszelkie jej ewentualne pozostałe warunki (np. odpłatność/nieodpłatność).

Zezwolenie nie powinno być nazbyt ogólne, blankietowe, aby nie rodziło ryzyka wykorzystania wizerunku w celach niezgodnych z intencją osoby, której wizerunek dotyczy. Ponieważ wizerunek jest daną osobową, w rozpowszechnianiu cudzego wizerunku należy przestrzegać przepisów prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Konsekwencje wykorzystania utworu lub wizerunku niezgodnie z prawem

W przypadku korzystania z utworu lub wizerunku z naruszeniem autorskich praw osobistych twórca może żądać (art. 78 ust. 1 prawa autorskiego):

1) jeżeli naruszenie jest bezprawne, ale niezawinione:
• zaniechania działania naruszającego prawa,
• dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia, w szczególności złożenia oświadczenia o określonej treści i formie (np. przeprosin),

2) jeśli naruszenie prawa do wizerunku było nie tylko bezprawne, ale i zawinione, można domagać się również:
• zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia lub
• zapłaty określonej sumy pieniężnej na wskazany przez uprawnionego cel społeczny.

Powyższe zasady odpowiedzialności stosuje się odpowiednio w przypadku rozpowszechniania wizerunku osoby na nim przedstawionej bez zgody tej osoby (art. 83 prawa autorskiego).

W razie naruszenia autorskich praw majątkowych do utworu uprawniony może żądać od osoby, która naruszyła te prawa (art. 79 ust. 1-2 prawa autorskiego):
• zaniechania naruszania,
• usunięcia skutków naruszenia,
• naprawienia wyrządzonej szkody – na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione to trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu,
• wydania uzyskanych korzyści.

Niezależnie od wskazanych wyżej roszczeń, uprawniony może także domagać się:
• jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd;
• zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu Promocji Twórczości, gdy naruszenie było zawinione i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek.

Należy mieć jednocześnie na uwadze, że naruszenie autorskich praw majątkowych może wiązać się z jednoczesną odpowiedzialnością karną. Przestępstwem na gruncie prawa autorskiego jest między innymi:
• przywłaszczanie sobie autorstwa albo wprowadzanie w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu,
• rozpowszechnianie – bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy – cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystycznego wykonania, a także publiczne zniekształcanie tych dóbr intelektualnych,
• rozpowszechnianie wymienionych dóbr intelektualnych lub fonogramu, wideogramu, nadania – bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom,
• utrwalanie lub zwielokrotnianie wymienionych dóbr intelektualnych w celu ich rozpowszechnienia – bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom.

Przestępstwa te zagrożone są różnymi kategoriami kar, w tym karą grzywny, karą ograniczenia wolności oraz karą pozbawienia wolności.

Polecamy raport

Raport redakcji SOCIALPRESS

Reklama

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zapisz się na bezpłatny newsletter.

free newsletter templates powered by FreshMail